Promidžba na tržištima trećih zemalja

Natječaj za promociju vinara u inozemstvu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini.


Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 20/14. od 14. veljače 2014. godine. Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba jest 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predmet je Javnog natječaja dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.–2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.–2018. (NN, 146/2013).

Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja potpora je sredstvima proračuna Europske unije i iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u okviru provedbe Nacionalnog programa, definirani su člankom 4. Pravilnika, a to su:
– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar,
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna,
– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).
 
Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati sljedećim kriterijima prihvatljivosti koji su propisani člankom 5. Pravilnika:
–   proizvođač vina (fizička ili pravna osoba) mora biti upisana u Vinogradarski registar i imati godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji) ili
–   udruge proizvođača vina i zadružni savezi, čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o proizvodnji),
–   podnositelj je obvezan osigurati financijske i administrativne kapacitete, kako bi se osigurala učinkovita provedba planiranih mjera te dokazati da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom,
–   podnositelj mora imati dovoljno proizvodnog kapaciteta, kako bi se mogli suočiti sa specifičnim zahtjevima u trgovini s trećim zemljama te moraju imati resurse koji mogu osigurati učinkovito provođenje mjere.
 
Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja, Agencija za plaćanja na temelju podataka iz prijave provjerit će i utvrditi podatke:
uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Vinogradarski registar,
za pravne osobe/obrt provjeriti i utvrditi podatke iz Sudskog/Obrtnog registra,
za fizičke osobe podatke o Osobnom identifikacijskom broju podnositelja.
Svi podaci podnositelja prijave, koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, moraju biti točni i ažurni.

Ukupna visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini iznosi 1,0 milijun EUR-a (protuvrijednost sukladno Uredbi Komisije (EZ), br. 1913/2006). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 EUR-a (protuvrijednost sukladno Uredbi Komisije (EZ), br. 1913/2006). Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Pojedinom korisniku moguće je odobriti potporu za najviše pet različitih projekata u istoj godini. Potpora po pojedinom projektu odobrava se za razdoblje od najviše tri godine. Isti projekt može se produljiti jednom za razdoblje do dvije godine. Jedan projekt može trajati do pet godina.
 
Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti i troškova za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja naveden je u Listi dozvoljenih troškova, u prilogu Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja (NN, 146/13), a Tablica opisa prihvatljivih aktivnosti i podaktivnosti s definiranim načinom obrazlaganja troškova za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja nalazi se u Prilogu I ovog Javnog natječaja:

1. Ulaganja u objavljivanje reklama u medijima na trećim tržištima,
2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje,
3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja.
 
Neprihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja definirane su člankom 9. Pravilnika (NN, 146/13).
 
Neprihvatljivim aktivnostima i troškovima smatraju se:
 

– sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja,
– troškovi javnog prijevoza ili troškovi korištenja taksi službe koji su pokriveni dnevnicom,
– bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja,
– troškovi gubitka na tečaju valute,
– u slučaju novog zahtjeva istog korisnika ili u slučaju obnovljenog projekta, troškovi koji su već bili uvršteni u prvi projekt,
– troškovi koji nisu dio projekta,
– izrada i razvoj zaštitnog znaka,
– troškovi vezani za plaćanje poreznih davanja,
– ostali troškovi koji nisu navedeni u članku 8. ovog Pravilnika,
– PDV (kod podnositelja/korisnika koji su u sustavu PDV-a),
– ostali fiskalni i parafiskalni nameti trećih zemalja.
Neprihvatljivim troškovima smatraju se i svi oni troškovi koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka, kao i oni koji se ne navode u Listi dozvoljenih troškova iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika.
Za prijavu u mjeri Promidžba, uz prijavni obrazac (L6_PO_O3) i popunjeni Plan aktivnosti (L6_PO_O4), koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede, potrebno je dostaviti i ostalu natječajnu dokumentaciju (popis obavezne natječajne dokumentacije naveden je u točki IV Javnog natječaja).
 
Provedbu mjere Promidžba vrši Agencija za plaćanja, sukladno uvjetima propisanim ovim Javnim natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013)
 
Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u Natječaju:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom Obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Ministarstva poljoprivrede, a na njihovim se stranicama nalaze i obrasci za podnošenje prijava.
Obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku.

Dodatne informacije za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini mogu se dobiti u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na broj telefona 01/60 02 818.
U prilogu:
 - Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini – (NN, 20/14):
 - Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014 – 2018 (usvojeno na 99. sjed. Vlade RH, 26.06.2013.) 
 - Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013)


Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX