UOZG

Novi zakoni na snazi od 1. siječnja 2014.

U novu godinu ušli smo s preko 40 novih i promijenjenih zakona, a podzakonskih propisa i akata još je i više. Podsjećamo na neke koji su na snazi 1. siječnja 2014. godine.

U novu godinu ušli smo s preko 40 novih i promijenjenih zakona, a podzakonskih propisa i akata još je i više. Podsjećamo na neke koji su na snazi 1. siječnja 2014. godine. Tri nova zakona zamjenjuju dosadašnji Zakon o prostornom uređenju i gradnji: Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji. Također, počelo je prikupljanje podataka o primicima i javnim davanjima preko JOPPD obrasca, a na snazi su i odredbe izmijenjenog zakona o PDV-u prema kojima je snižena stopa s 10 posto porasla na 13 posto...

Zakonom o gradnji uvodi se jedna dozvola, građevinska koja će se izdavati na temelju minimalne dokumentacije, bez reguliranja komunalnog i vodnog doprinosa, a investitor će morati dokazati osam dana prije početka gradnje da je riješio to pitanje.

Građevinska dozvola po novom zakonu vrijedi tri godine i u tome roku morat će započeti gradnja.

Vlasnici novih objekata obvezni su urediti fasade i okoliš u roku od pet godina za obiteljske kuće i do 10 godina za složene građevine, a ako to ne učine od tri tisuće kuna mjesečno. Obveza se ne odnosi na vlasnike starih građevina.

Prilikom gradnje odstupanja mogu biti tri posto u odnosu na građevinsku dozvolu, osim prema susjednim međama i osnovnom građevinskom pravcu.

Zakonom o prostornom uređenju lokacijske dozvole ostaju samo za eksploatacijska polja mineralnih sirovina, zahvate koji traže izvlaštenje, za nove vojne lokacije i za velike zahvate u prostoru koji se grade etapno. Lokacijske dozvole bit će potrebne, ali i dovoljne, i za zahvate koji se ne smatraju gradnjom.

Zakon o građevinskoj inspekciji kao najveću novost donosi prebacivanje dijela poslova građevinskih inspektora na komunalne redare. Tako pod u nadležnost komunalnih redara potpadaju manji objekti kao što su ograde i nadstrešnice te naplata kazni za zgrade bez fasada i s neuređenim okolišem.

Inspektori mogu izdavati rješenja za rušenje u roku od osam dana od izlaska na teren za objekte izgrađene izvan građevinskih zona.

Za bespravnu gradnju unutar građevinskih područja, novi zakon propisuje izdavanje rješenja za rušenje, uz mogućnost odgode kako bi se ishodila dozvola za gradnju. Pri tome inspektori će naplatili kaznu, a ako bespravni graditelj odbije mogućnost ishođenja dozvole objekt će biti srušen u roku od dva tjedna.

Zakon o mirovinskom osiguranju također se primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine. Kao što smo već izvijestili, njime se predviđa obveza elektroničkih prijava zaposlenika kod poslodavaca koji imaju više od tri radnika. Rok za prilagodbu je tri mjeseca.

Od 1. siječnja 2014. počinje se primjenjivati novi način prikupljanja podataka o isplaćenim oporezivim i neoporezivim primicima, porezu na dohodak te doprinosima za obvezna osiguranja. Obrazac JOPPD sadržava podatke o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja i omogućava i zapravo omogućava Poreznoj upravi bolji uvid u svaku kunu na nečijem računu i to na dnevnoj bazi.

Isplatitelji svih vrsta dohodaka koji podliježu obračunavanju i plaćanju obveznih doprinosa i poreza na dohodak obvezni su na dan isplate primitka ili najkasnije sljedeći dan izvijestiti Poreznu upravu o isplaćenim svotama te obračunanim i plaćenim javnim davanjima, pojedinačno po svakoj fizičkoj osobi. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem, u sustavu e-Porezna. Iznimno, u papirnatom obliku podatke mogu dostaviti isplatitelji koji podnose izvješće za najviše do tri fizičke osobe, ako ih neki drugi propis ne obvezuje na elektroničko dostavljanje poreznih izvješća. Elektroničko izvješće mora biti s elektroničkim potpisom.

Obrazac JOPPD ima oznaku s pet znamenki povezanih s datumom izvješća, tako da prve dvije znamenke označavaju godinu, a ostale tri redni broj dana za koji je podneseno izvješće. Zatezne kamate na nepravovremena plaćanja računat će se od datuma označenog na obrascu JOPPD.

Prikupljat će se i podaci o obveznim doprinosima koji dospijevaju i u slučaju kad se fizičkoj osobi ne isplaćuje primitak (za plaće koje nisu isplaćene, za obvezno osiguranje osobe na stručnom osposobljavanju, za doprinose na poduzetničku plaću itd.), kao i podaci o svim neoporezivim primicima fizičkih osoba. O isplaćenim naknadama troškovima prijevoza, troškovima službenih putovanja, jubilarnim nagradama, regresu za godišnji odmor, terenskom dodatku, darovima djeci i drugim neoporezivim primicima podaci će se iskazivati za svaku osobu posebno.

Prikupljanje podataka preko JOPPD obrasca regulirano je Zakonom o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima.

U prosincu je izmijenjeno nekoliko poreznih zakona čije su pojedine odredbe na snazi od 1. siječnja. Tako je snižena stopa PDV-a s 10 posto porasla na 13 posto.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX